top of page

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikamız

Gizlilik Politikası, ANTİKALOJİ tarafından işletilen kanallar aracılığıyla elde edilen kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla elde etme, işleme, güvenlik sağlama ve imha etme  süreçleri ile İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nınyürürlüğü hakkında detaylı bilgi içermektedir. 

 

Tedarikçilerimizin, hizmet sağlayıcılarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesinde uyulması zorunlu ilkeler dahilinde, açık rızaile paylaşılan kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması,  KVKK hükümleri gereğince gerekli denetimlerinin yapılması, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun işlenmesi, kurumsal sosyal sorumluluğumuzun bir parçası olarak görülmektedir.  

1.Kişisel Verilerin Tanımı, Edinme Yöntemi, Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi 

İletişim, Abonelik, Üyelik ve İnternet Sitemizi ziyaret aracılığı ile edinilen kişisel verileriniz aşağıdaki gibi listelenmiştir;   

- Kimlik Bilgisi 

- İletişim Detayları 

- Site Üzerinde Yapılan İşlem Bilgisi 

- Site Ziyaret Bilgisi 

- Talep/Şikayet Bilgisi 

 

Şeffaflık, güvenlik ve veri koruma ilkeleri ANTİKALOJİ  için yüksek önceliğe sahiptir. 

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında,  

 

-Şirketimizin kimliğini,  

-Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini,  

-İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,  

-Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır.  

 

Kişisel verilerin kullanılacağı alanlar; 

Ürün ve hizmetlerin kişiye özel tanıtımının yapılması, müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmesi, promosyon ve pazarlama teklifleri sunmak, web/mobil sitelerin içeriğini iyileştirip, beğeni ve tercihleri belirleyebilmek, şirket politikamızın ve ticari hedeflerimizin planlanması, satış ve satış sonrası hizmetler.

 

2.Kişisel Veri Sahiplerinin Sahip Olduğu Haklar 

Anayasa’nın 20. Maddesine göre her bireyin kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nın 11. Maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Şirketimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVKK’nın 11. Maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. 

 

   a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

   b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

   c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

   ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

   d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

   e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

   f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

   g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

   ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

 

Veri toplama kanallarımız vasıtasıyla kişilerin veri paylaşımı zorunlu tutulmayıp zorunlu olduğu belirtilen alanlar, hizmet sağlama, iletişime geçme, kişiye özel hizmetler  sunma gibi amaçlara yönelik mecburi gereksinim duyulan verilerin, asgari şekilde ihtiyaç duyulan kısımlarıdır. Belirlenen asgari ihtiyaç duyulan veriler dışında ANTİKALOJİ  tarafından toplanan tüm veri ve bilgilerin paylaşımı tarafınızca isteğe bağlı olup sunduğumuz hizmetin optimizasyonunu sağlamak amacıyla istatistiksel veri sunmak için işlenmektedir. Bu gibi durumlar için veri gereksinimi duyulması halinde bilgi gereksinimi duyduğumuz tarafınızdan onay alınarak veriler saklanacaktır. 

 

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Web sitemizden alışveriş yapan müşterilerimizin verileri 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmektedir. Ayrıca,üyelik, ziyaret bilgi formu doldurma, site ziyaretleri, telefon ve mail gibi iletişim kanalları aracılığı ile elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla ANTİKALOJİ  tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerin e uygun olarak işlenecektir:   

 

Verilerin işlenmesi metni aşağıdaki gibi belirtilmiştir; 

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. 

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: 

   a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.     

   b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.    

    c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.     

    ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

    d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.    

    e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.     

     f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.  

 

4. Kişisel Verilerin Saklanması / İmha Süreci 

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVKK’nın 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.  

 

5. Kişisel Verilerin Gizliliğinin, Güncelliğinin Korumanmasına Yönelik Tedbirler 

Şirketimiz, KVKK`da “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyele özen göstermektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için teknik ve idari tedbirler uygulanmakta ve gerekli denetimler sağlanmaktadır.  Çalışanlarımız, ulaşabildikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak 3. Kişiler ile paylaşamayacağı, ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden taahhütler alınmaktadır. 

 

Şirketimiz, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirecektir. 

 

Kişisel verilerinizi üyelik panelimizden güncelleyebilirsiniz. Bilgilerinizin veri tabanımızdan silinmesini talep ettiğiniz takdirde, en geç 15 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

6.İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ilgili alt düzenlemeleri, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu duyuru ve rehberleri göz önünde bulundurularak, işbu Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda değiştirme veya uyarlama hakkımızı saklı tutmaktayız. Bu kapsamda, Gizlilik Politikasının yenilenen versiyonları ilgili kanallarda güncellenerek aktarılacaktır.

bottom of page